KONKURS NA FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ

 

Regulamin konkursu:

 

Organizator konkursu:

Technikum nr 2 w Chojnicach

Cele konkursu:

 • Powstanie filmu promującego szkołę Technikum nr2 w Chojnicach.
 • Zachęcenie absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w Szkole.
 • Zachęcenie uczniów Szkoly do aktywności twórczej i artystycznej.
 • Promocja talentów.
 • Zainteresowanie uczestników możliwością tworzenia własnych filmów wideo.

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych Technikum nr 2 w Chojnicach.
 • Na konkurs można przekazywać filmy wykonane indywidualnie lub zespołowo (max. zespoły 2-osobowe). Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość filmów.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w formie elektronicznej na adres email nauczyciela informatyki do 21.05.2020 roku.

Praca konkursowa:

 

Ocena i nagrody w konkursie:

 • Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez dyrekcje szkoły, których zadaniem będzie wyłonienie laureatów konkursu.
 • Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Kryterium oceny prac będzie się opierać na ocenie pomysłu, wykonania i techniki przekazu oraz jakości przekazu. Pod uwagę będzie brana pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne.
 • Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:
  1. Nagrody rzeczowe i dyplomy (jedna nagroda główna i dwa wyróżnienia),
  2. Prezentacja nagrodzonych filmów podczas promocji szkoły,
  3. Publikacja na szkolnych stronach www.

 

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac, na potrzeby informacyjno-promocyjne.
 • Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu.