Wyciąg z regulaminu rekrutacji Technikum nr 2 w Chojnicach na rok szkolny 2019/20

Technikum nr 2 w Chojnicach w roku szkolnym 2019/20 przeprowadza nabór na kierunki:

  • do szkół ponadgimnazjalnych w zawodach:

1)      technik ekonomista – 1 oddział,

2)      technik logistyk –  1,5 oddziału,

3)      technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział,

4)      technik rolnik – 0,5 oddziału.

  • do szkól ponadpodstawowych w zawodach:

1)      technik ekonomista – 1 oddział

2)      technik logistyk –  1,5 oddziału,

3)      technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział,

4)      technik rolnik – 0,5 oddziału,

5)      technik rachunkowości – 1 oddział

Logowanie Kandydatów -https://chojnice.edu.com.pl/

Terminy:

Ø  od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. - złożenie podania o przyjęcie do szkoły, podpisanego przez rodzica/opiekuna (wydruk ze strony do logowania),

Ø  do 19 czerwca 2019 r. możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

Ø  od 21 do 25 czerwca 2019 – dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowe i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ośmioklasisty (oraz istotnych w procesie rekrutacyjnym dokumentów)

Ø  5 lipca 2019 r. godz.10.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły,

Ø  Do 8 lipca 2019 – wydawanie skierowań na badania lekarskie

Ø   Do 10 lipca do godz. 14.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez przedłożenie przez rodzica oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowe i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ośmioklasisty, oraz dostarczenie pozostałych dokumentów (* 2 fotografie; *skrócony akt urodzenia lub dokument tożsamości tj. paszport lub dowód osobisty; *orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, (jeżeli takie jest); *oraz inne dokumenty, istotne dla przebiegu rekrutacji), orzeczenia lekarskie (lekarz medycyny pracy) zawierające informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy złożyć najpóźniej do 16 sierpnia.

Ø  12 lipca 2019 r. do godz.12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły

przedmioty punktowane w rekrutacji:

1)      język polski                       3) matematyka

2)      język obcy                         4) informatyka

 

 

Dnia 2 marca Robert Różek, jako pierwszy uczeń naszej szkoły wziął udział w finale 10 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Finał trwał dwie godziny, a do rozwiązania były dwa rozbudowane zadania logistyczne. Brało w nim udział ponad 60 uczniów wyłonionych z dwóch poprzednich etapów, w których startowało ok. 10 tysięcy uczestników.