Wyciąg z regulaminu rekrutacji Technikum nr 2 w Chojnicach na rok szkolny 2018/19

 

Technikum nr 2 w Chojnicach w roku szkolnym 2018/19 przeprowadza nabór na kierunki:

 • technik ekonomista – cywilny lub prawno-mundurowy
 • technik logistyk – cywilny lub mundurowy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik rolnik
 • technik inżynierii środowiska

Logowanie Kandydatów - www.chojnice.edu.com.pl/Kandydat

Terminy:

 • od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. - złożenie podania o przyjęcie do szkoły, podpisanego przez rodzica/opiekuna (wydruk ze strony do logowania),
 • od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz.15.00 – dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 6 lipca 2018 r. do godz.12.00ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły,
 • Od 6.07 godz. 12.00 do 11.07.2018 godz.15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, orzeczenia lekarskiego zawierającego informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  oraz dostarczenie pozostałych dokumentów (* 2 fotografie; *skrócony akt urodzenia lub dokument tożsamości tj. paszport lub dowód osobisty; *orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych; *zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w art.20d ustawy o systemie oświaty *oraz inne dokumenty, istotne dla przebiegu rekrutacji).
 • 12 lipca 2018 r. do godz.12.00ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły

 

przedmioty punktowane w rekrutacji:

 1. język polski 3) matematyka
 2. język obcy 4) informatyka

Podanie do szkoły.....