Technikum nr 2 w Chojnicach

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

(Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych, Uchwała Rady Pedagogicznej ZSKP w Chojnicach z dnia 08.02.2007)

 

I . Procedury postępowania nauczycieli w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych

 

1. Spożywanie alkoholu przez uczniów

Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję.

 

1.

Odizolowanie ucznia od reszty klasy (nie zostawiając go samego)

2.

Przekazanie informacji do wychowawcy klasy

3.

Nauczyciel ocenia sytuację, czy stan zdrowia ucznia zagraża jego zdrowiu lub życiu

jeżeli TAK

jeżeli NIE

Powiadamia rodziców i wzywa pomoc medyczną do szkoły (w porozumieniu z dyrektorem)

Powiadamia i wzywa rodziców do szkoły

Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców

4.

Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły

Dyrektor informuje policję

5.

Wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego

6.

Wychowawca dokumentuje zdarzenie wpisem w dzienniku

 

2. Używanie narkotyków

 

1.

Odizolowanie ucznia od reszty klasy (nie zostawiając go samego)

2.

Zabezpieczenie przez nauczyciela podejrzanej substancji przed dostępem do niej osób niepowołanych

3.

Przekazanie informacji wychowawcy klasy

4.

Nauczyciel ocenia sytuację, czy stan zdrowia ucznia zagraża jego zdrowiu lub życiu

jeżeli TAK

jeżeli NIE

Powiadamia rodziców i wzywa pomoc medyczną do szkoły (w porozumieniu z dyrektorem)

Powiadamia i wzywa rodziców do szkoły

Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców

5.

Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły

Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu policji

6.

Wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego

7.

Wychowawca dokumentuje zdarzenie wpisem w dzienniku

 

 

 

3. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk

 

1.

Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniu do czasu przyjazdu policji

2.

Próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy

3.

Powiadamia dyrektora szkoły

4.

Dyrektor wzywa policję

5.

Po przyjeździe policji nauczyciel przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia

 

4. Palenie papierosów

 

1.

Przekazanie informacji wychowawcy klasy

2.

Wychowawca klasy:

przeprowadza rozmowę, w której informuje o skutkach palenia

informuje rodziców

stosuje sankcje przewidziane w regulaminie wewnątrzszkolnym

 

5. Agresja (bójki, niszczenie mienia, zastraszanie, wymuszanie, molestowanie seksualne)

 

1.

Działanie mające na celu przerwanie agresji

2.

Nauczyciel ocenia sytuację, czy stan zdrowia uczniów zagraża ich zdrowiu lub życiu

jeżeli TAK

jeżeli NIE

Wzywa pomoc medyczną do szkoły (w porozumieniu z dyrektorem)

 

3.

Przekazanie informacji wychowawcy klasy

4.

Wychowawca klasy ustala okoliczności czynu i świadków zdarzenia (wraz z nauczycielem zgłaszającym zdarzenie)

5.

Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły

Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu policji

6.

Nauczyciel powiadamia lub wzywa rodziców

Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców

7.

Wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego

8.

Wychowawca dokumentuje zdarzenie wpisem w dzienniku

 

 

Osoba podejmująca interwencję:

powinna unikać:

● agresji fizycznej,

● agresji słownej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać ucznia, nie stosować komunikatów typu „Ty”),

● okazywania niepewności,

● wypowiadania długich monologów i moralizowania,

● wchodzenia w rolę sprawcy, by mu pokazać, co czuje osoba poszkodowana.

powinna natomiast:

● reagować stanowczo,

● mówić prosto i jasno,

● traktować sprawcę jak osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, jeśli to konieczne to użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba np. do rozdzielenia bijących się uczniów,

● szanować ucznia (mówić o zachowaniu, nie o osobie).

 

Każda interwencja powinna zostać odnotowana w dokumentacji szkolnej.

 

 

II. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych.

 

1. Najczęściej spotykane problemy zdrowotne w szkole to: złe samopoczucie, omdlenia, złamania, zwichnięcia, krwotoki, bóle, wysoka temperatura, stłuczenia, skaleczenia, ukąszenia, użądlenia itp.

 

1.

Udzielenie uczniowi pierwszej pomocy

2.

Udzielenie pomocy przez szkolną pielęgniarkę

3.

Przekazanie informacji wychowawcy klasy

4.

Pielęgniarka lub nauczyciel (wychowawca) ocenia, czy stan zdrowia ucznia zagraża jego zdrowiu lub życiu

jeżeli TAK

jeżeli NIE

Powiadamia rodziców i wzywa pomoc medyczną do szkoły (w porozumieniu z dyrektorem)

Powiadamia rodziców i dyrektora szkoły, który wyznacza osobę odpowiedzialną za odwiezienie ucznia do domu lub szpitala

5.

Wychowawca dokumentuje zdarzenie wpisem w dzienniku