• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • invalid

Pobierz regulamin monitoringu

Załącznik

                                                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 13/2018      

                                                                                                                                                                             dyrektora T2 w Chojnicach

                                                                                                                                                                            z dnia 17.09.2018 r.

 

REGULAMIN

Funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Technikum nr 2 w Chojnicach

 

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Technikum nr 2 w Chojnicach, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Technikum nr 2 w Chojnicach, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Technikum nr 2 w Chojnicach.
 3. Celami prowadzenia monitoringu wizyjnego są:
  1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i pracowników oraz innych osób przebywających na terenie obiektu,
  2. ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
  3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
  4. ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),
  5. ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
  6. wyeliminowanie aktów wandalizmu,
  7. sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu.
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.),
  2. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póżn zm.),
  3. Art 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Technikum nr 2 w Chojnicach to:
  1. korytarze szkolne,
  2. boisko szkolne,
  3. teren wokół szkoły,
  4. pomieszczenia przechowywania kurtek.
 6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 7. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Dźwięk nie jest nagrywany.
 8. System monitoringu wizyjnego w Technikum nr 2 w Chojnicach składa się z:
 9. kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób,
 10. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
 11. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 12. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 13. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 14. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się na zapleczu sali nr 8. Dodatkowo monitory z aktualnym obrazem znajdują się w pomieszczeniach dyrektora, wicedyrektora. Dostęp do zapisu obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Technikum nr 2 w Chojnicach.
 15. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa                  i wolności osób trzecich.
 16. Okres przechowywania danych wynosi14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż wskazany wyżej.
 17. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosków wyżej wymienionych organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny, jednak nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 18. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Technikum nr 2 w Chojnicach z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 5 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 19. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np. wjazd na parking itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
 20. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 21. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w Technikum nr 2 w Chojnicach sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  1. numer porządkowy kopii,
  2. okres, którego dotyczy nagranie,
  3. źródło danych, np. kamery w hali głównej,
  4. data wykonania kopii,
  5. dane osoby, która sporządziła kopię.

Kopia przechowywana jest w kasie stalowej.  

 

 

 1. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  1. numer porządkowy kopii,
  2. okres, którego dotyczy nagranie,
  3. źródło danych, np. kamera nr……,
  4. data wykonania kopii,
  5. dane osoby, która sporządziła kopię,
  6. podpis osoby, która sporządziła kopię,
  7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 2. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania obrazu i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np. Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 3. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez Technikum nr 2 w Chojnicach.
 4. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej www.technikum2chojnice.pl, telefonicznie pod numerem 52 3974940 oraz osobiście w siedzibie firmy. Większość osób utrwalonych na monitoringu może być niemożliwa do zidentyfikowania przez Technikum nr 2 w Chojnicach, a jedynie przez uprawnione służby np. Policję.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Technikum nr 2 w Chojnicach.
 6. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Technikum nr 2 w Chojnicach.
 7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż takie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach