• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • invalid

 

Adres www ( link) do logowania się kandydatów do Technikum nr 2 w Chojnicach

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

w roku szkolnym 2023/2024

Technikum nr 2 w Chojnicach

 

Rekrutacja do klas pierwszych Technikum nr 2 w Chojnicach jest przeprowadzana na podstawie:

- art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022r. poz.2431);

- Zarządzenia Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24.01.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024

 

Regulamin 

przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

Technikum nr 2 w Chojnicach

 

 • 1

W Technikum nr 2 w Chojnicach na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzany będzie nabór do szkól ponadpodstawowych w zawodach:

 1. technik ekonomista – 1 oddział
 2. technik logistyk –  1,5 oddziału,
 3. technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział,
 4. technik rolnik – 0,5 oddziału,

 

Oddział może powstać przy liczbie kandydatów min. 30. Pół oddziału może powstać przy liczbie kandydatów nie mniejszej niż 10, pod warunkiem, że można połączyć z drugim kierunkiem, tak aby utworzyć cały oddział (min.30 osób).

 • 2

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum decyduje suma uzyskanych punktów, której składnikami są:

 1. Punkty uzyskane z egzaminu ośmioklasisty, zawarte w zaświadczeniu przedstawione w procentach przelicza się następująco (maksymalnie 100 punktów):
  1. z języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35,
  2. z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 
 2. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z języka polskiego,  języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szk. podstawowej (maksymalnie 100 pkt.). Oceny z wyżej wymienionych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty:
  1. celujący – przyznaje się po 18 punktów,
  2. bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów,
  3. dobry – przyznaje się po 14 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 3. Inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 

2)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty":

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;3)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 

4)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 4. d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 

5)  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

.

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
 2. szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów,
 3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty;
 4. Maksymalna suma punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200.

 

 • 3
 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych przez kandydatów komisja będzie brała pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty zastosowanie ma § 8 rozporządzenia MEiN z dn. 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół, palcówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).
 • 4

Dokumenty obowiązujące kandydata przyjętego do wybranej szkoły:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły (druk w Sekretariacie) - podpisane  
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty, 
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie 
 5. dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
 6. skrócony akt urodzenia lub dokument tożsamości typu paszport, tymczasowy dowód osobisty – do wglądu, w celu potwierdzenia danych,
 7. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
 8. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
 9. inne dokumenty, istotne dla przebiegu rekrutacji.

 

 • 5

Szczegółowe terminy rekrutacji:

 1. od 15 maja do 20 czerwca 2023 r. do godz.15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu KSEON) wraz z dokumentami
 2. od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz.15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 3. do 18 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
 4. 19 lipca 2023 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
 5. do 24 lipca 2023 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie 
 6. do 26 lipca 2023 r. do godz. 1500 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  oraz dostarczenie pozostałych dokumentów wymienionych w § 4,
 7. 27 lipca 2023 r. do godz.14.00ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

 

 • 6
 1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna zwana dalej komisją na podstawie wskazań Centralnego Systemu Rekrutacji.
 2. Komisję powołuje dyrektor T2 Chojnice.
 3. W skład komisji wchodzą osoby powołane przez dyrektora szkoły.
 • 7

Do zadań komisji należy: 

 1. Współpraca z Centralnym Systemem Rekrutacji Powiatu Chojnickiego - KSEON,
 2. Weryfikacja i zatwierdzanie danych wprowadzonych przez kandydatów,
 3. Ustalenie list kandydatów do klas pierwszych  T2 w Chojnicach z ustaleniem liczby punktów zgodnie z określonymi zasadami,
 4. Przyjmowanie zgłoszeń i bieżące uzupełnianie listy kandydatów w ich napływaniu do szkoły, 
 5. Przygotowanie listy kandydatów po sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów,
 6. Ogłoszenie list wszystkich kandydatów z ilościami otrzymanych punktów przez kandydata w terminach określonych przez Kuratora Oświaty,
 7. Przygotowanie list przyjętych do poszczególnych zawodów Technikum nr 2, udzielanie kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru innej szkoły.

 

 • 8

Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych wraz z informacją o uzyskanych przez nich punktach. 

Protokół ten przechowany jest w dokumentacji szkolnej.

 

 • 9

Odwołania od decyzji komisji rozpatruje dyrektor Technikum w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.

 • 10

W przypadku wolnych miejsc w danej szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 • 11

Szkolna Komisja kwalifikuje do każdej klasy od 30 do 34 uczniów. Liczba uczniów w klasie pierwszej może ulec zwiększeniu w przypadku uzasadnionych sytuacji losowych (jak np. zmiana miejsca zamieszkania, brak promocji uczniów z pierwszych klas). 

 • 12

Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje poprzez wywieszenie list w miejscu ogólnodostępnym dla zainteresowanych w terminach zakończenia poszczególnych etapów rekrutacji.

 

Zatwierdzono na zebraniu komisji rekrutacyjnej w dniu 28.02.2023 r.

 

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach