• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • invalid

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

w roku szkolnym 2021/2022

Technikum nr 2 w Chojnicach

 

Rekrutacja do klas pierwszych Technikum nr 2 w Chojnicach jest przeprowadzana na podstawie:

- art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493 z późn.zm.);

 

Regulamin

przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

Technikum nr 2 w Chojnicach

 

 • 1

W Technikum nr 2 w Chojnicach na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzany będzie nabór:

 • do szkól ponadpodstawowych w zawodach:
 • technik ekonomista – 1 oddział
 • technik logistyk – 1,5 oddziału,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział,
 • technik rolnik – 0,5 oddziału,

 

Oddział może powstać przy liczbie kandydatów min. 30. Pół oddziału może powstać przy liczbie kandydatów nie mniejszej niż 10, pod warunkiem, że można połączyć z drugim kierunkiem, tak aby utworzyć cały oddział (min.30 osób).

 • 2

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum decyduje suma uzyskanych punktów, której składnikami są:

 1. punkty uzyskane z egzaminu ośmioklasisty, zawarte w zaświadczeniu (maksymalnie 100 punktów). Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu wyrażone w skali procentowej. Wyniki dla zadań z zakresu: język polski, matematyka – mnoży się przez 0,35, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – mnożony jest przez 0,3 pkt;
 2. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadpodstawową obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szk. podstawowej (maksymalnie 72 pkt.). Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej podlegające punktowaniu:
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • informatyka

Oceny wyrażone w stopniach przelicza się na punkty następująco:

celujący  - 18 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

dobry - 14 punktów

dostateczny - 8 punktów

dopuszczający - 2 punkty

 

 1. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty,
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień tytułu:
 • finalisty konkursu przedmiotowego– 10 punktów,
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
  • uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu w przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów;
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na postawie art.22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa §2 pkt 3, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. Maksymalna suma punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200.

 

 • 3
  • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

 • W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych przez kandydatów komisja będzie brała pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty zastosowanie ma § 8 rozporządzenia MEN z dn. 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego przedszkoli, szkół, palcówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

 

 • 4

Dokumenty obowiązujące kandydata przyjętego do wybranej szkoły:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły (druk w Sekretariacie) - podpisane
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 5. dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
 6. skrócony akt urodzenia lub dokument tożsamości typu paszport, tymczasowy dowód osobisty – do wglądu, w celu potwierdzenia danych,
 7. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
 8. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w art.  22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 9. inne dokumenty, istotne dla przebiegu rekrutacji.

 

 • 5

Szczegółowe terminy rekrutacji

 1. od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00 - składanie podań o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu KSEON) wraz z dokumentami
 2. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 3. do 21 lipca 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 4. 22 lipca 2021 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
 5. 22 – 26 lipca 2021 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 6. do 30 lipca 2021 r. do godz. 1500 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz dostarczenie pozostałych dokumentów wymienionych w § 4,
 7. 2 sierpnia 2021 r. do godz.14.00ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

 

Badania lekarskie w szkole kandydatów do klas pierwszych odbędą się w dniach 23 i 26.07.2021 r.

 

 • 6
 1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna zwana dalej komisją na podstawie wskazań Centralnego Systemu Rekrutacji.
 2. Komisję powołuje dyrektor T2 Chojnice.
 3. W skład komisji wchodzą osoby powołane przez dyrektora szkoły.

 

 

 • 7

Do zadań komisji należy:

 1. współpraca z Centralnym Systemem Rekrutacji Powiatu Chojnickiego - KSEON,
 2. weryfikacja i zatwierdzanie danych wprowadzonych przez kandydatów,
 3. ustalenie list kandydatów do klas pierwszych T2 w Chojnicach z ustaleniem liczby punktów zgodnie z określonymi zasadami,
 4. przyjmowanie zgłoszeń i bieżące uzupełnianie listy kandydatów w ich napływaniu do szkoły,
 5. przygotowanie listy kandydatów po sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów,
 6. ogłoszenie list wszystkich kandydatów z ilościami otrzymanych punktów przez kandydata w terminach określonych przez Kuratora Oświaty,
 7. przygotowanie list przyjętych do poszczególnych zawodów Technikum nr 2, udzielanie kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru innej szkoły.

 

 • 8

Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych wraz z informacją o uzyskanych przez nich punktach.

Protokół ten przechowany jest w dokumentacji szkolnej.

 

 • 9

Odwołania od decyzji komisji rozpatruje dyrektor Technikum w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.

 • 10

W przypadku wolnych miejsc w danej szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 • 11

Szkolna Komisja kwalifikuje do każdej klas od 30 do 34 uczniów. Liczba uczniów w klasie pierwszej może ulec zwiększeniu w przypadku uzasadnionych sytuacji losowych (jak np. zmiana miejsca zamieszkania, brak promocji uczniów z pierwszych klas).

 • 12

Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje poprzez wywieszenie list w miejscu ogólnodostępnym dla zainteresowanych w terminach zakończenia poszczególnych etapów rekrutacji.

 

Zatwierdzono na zebraniu komisji rekrutacyjnej w dniu 26.02.2021 r.

 

 

 

                     

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach