• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • invalid

Spis treści

 

"NOWOCZESNYMI METODAMI KONTYNUUJEMY DOBRĄ TRADYCJĘ"

 

Technikum nr 2 w Chojnicach jest jedną z najstarszych szkół na Pomorzu kształcącą na poziomie ponadgimnazjalnym. Jest szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak: mądrość, wolność, zdrowie.

Celem szkoły jest wychowanie człowieka: kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby innych, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, Ojczyzną.

Celem naszej szkoły jest zgodne współistnienie i współpraca między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą.

Program szkoły ukierunkowany jest na potrzeby uczniów pochodzących ze wszystkich środowisk społecznych, a w szczególności pochodzących z obszarów wiejskich. Zapewnia on dobre przygotowanie zawodowe i daje możliwość dalszego kształcenia. Chcemy edukować młodzież zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Zwracamy uwagę na zagadnienia: ekonomiczne, informatyczne, ekologiczne, kulturalne, samorządowe i sportowe.

Misją szkoły jest nawiązanie do tradycji i jej pielęgnowanie.

 

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

na lata 2009–2014

I. DYDAKTYKA

A. ZAPEWNIENIE UCZNIOM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU. UZYSKANIE WYSOKICH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

 1. Motywowanie do uczęszczania na zajęcia i do uczenia się

 2. Wdrażanie nowoczesnych metod organizowania, przeprowadzania i analizowania lekcji.

 3. Podnoszenie skuteczności nauczania języków obcych.

 4. Praca z uczniem zdolnym i słabym

 5. Rozbudowa i unowocześnianie centrum informacyjnego

 6. Edukacja proeuropejska

B. OCENIANIE – KONSTRUKTYWNY KOMPROMIS

 1. Wdrażanie i doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

C. PRZYGOTOWANIE DO MATURY I EGZAMINU ZAWODOWEGO

 1. Zielone światło dla przedmiotów maturalnych i zawodowych

 2. Poprawa wyników egzaminu maturalnego i zawodowego

 3. Przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych i zawodowych

D. KSZTAŁCENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ABSOLWENTA GOTOWEGO PODJĄĆ PRACĘ ORAZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W SYSTEMIE DZIENNYM LUB ZAOCZNYM

 1. Analiza i wyciągnięcie wniosków z ankiety przeprowadzonej podczas VI Zjazdu Absolwentów

 2. Monitorowanie losów absolwentów

 3. Kreowanie absolwenta konkurencyjnego na europejskim rynku pracy

 4. Dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb strategii rozwoju regionu.

 5. Promowanie wśród uczniów przedsiębiorczości

 

II. WYCHOWANIE

A. UWZGLĘDNIENIE POTRZEB MŁODZIEŻY Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK, A W SZCZEGÓLNOŚCI MŁODZIEŻY DOJEŻDŻAJĄCEJ

 1. Stworzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży środowisk wiejskich

 2. Podtrzymanie i nawiązanie kontaktów z innymi szkołami.

 3. Współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami i fundacjami.

 4. Kształtowanie uniwersalnych wartości: równości, tolerancji, humanizmu.

 B. WSPÓLNE DZIAŁANIA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 1. Wzmocnienie pozytywnych relacji interpersonalnych społeczności szkoły.

 2. Realizacja i wzbogacenie szkolnego programu wychowawczego

 3. Poprawa współpracy z rodzicami

 4. Skuteczne przeciwdziałanie przemocy i agresji.

C. WPROWADZENIE I KULTYWAWANIE TRADYCJI I CEREMONIAŁU SZKOŁY

 1. Wykorzystanie sztandaru i logo szkoły podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz w promocji Szkoły.

 2. Zakorzenienie wśród uczniów szacunku do symboliki i ceremoniału Szkoły

D. WYCHOWANIE PRZEZ EKOLOGIĘ

 1. Edukacja ekologiczna wartością szkoły

 2. Technikum nr 2 - szkołą Promocji Sportu i Zdrowia

 3. Wzmocnienie środowiskowej funkcji szkoły

 4. Technikum nr 2 regionalnym ośrodkiem edukacji ekonomicznej, rolniczej i środowiskowej

E. PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

 1. Przygotowanie uczniów do planowania przyszłości

 2. Obserwacja rynku pracy

 3. Kształtowanie postaw obywatelskich

 III. ZARZĄDZANIE

A. NIEUSTANNE DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SZKOŁY, NOWOCZESNE I SPRAWNE ZARZĄDZANIE PODSTAWĄ SZKOŁY XXI WIEKU

 1. Gromadzenie, archiwizowanie i zarządzanie informacją podstawą nowoczesnej szkoły XXI wieku

 2. Edukacja i autoedukacja nauczycieli Technikum nr 2 w Chojnicach kluczem budowania nowoczesnej szkoły

 3. Doskonalenie systemu oceniania pracy nauczycieli

 4. Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej

 5. Modernizacja materialnej bazy szkoły

 6. Rozwijanie innych form kształcenia w celu pozyskania środków.

 B. SKUTECZNY MARKETING

 1. Marketing edukacyjny szkoły

 2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

 

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach